CEIC · Comitè d'Etica d'Investigació Clínica
  Estàs a: Inici,Sol·licituds d'Avaluació, Models  

Dj,16.8.2018

SOL·LICITUDS D'AVALUACIÓ
Models
El CEIC disposa dels següents models estandarditzats:

- Compromís Investigador Principal
- Compromís de l'Investigador Principal envers al CEIC.
Fa referència a les obligacions que té l'IP cap al CEIC i és comú per tots els centres que formen part del nostre àmbit d'actuació.

- Compromís Serveis Implicats: Farmàcia, Infermeria IDI, Laboratori Clínic i Anatomia Patològica.

Són models pactats entre els Serveis implicats de l'Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta i els investigadors de l'hospital i de l'ICO (Institut Català d'Oncologia). La resta de centres que formen part del nostre àmbit d'actuació no estan obligats a utilitzar aquest models i poden utilitzar els propis.

Es recorda al promotor, la necessitat que s'informi als Serveis Implicats a l'estudi de tots aquells aspectes que l'estudi els relaciona, en especial al Servei de Farmàcia, però també Infermeria, Laboratori, IDI o aquells que hi estiguin involucrats.

Així mateix, es recorda la necessitat que promotor i l'Investigador Principal al centre, posin en coneixement de tals serveis, tant a l'inici com a la finalització de l'estudi.

EN EL CAS D'INVESTIGADORS QUE NO PERTANYIN a l'Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta: CAL POSAR EL LOGO DEL CENTRE AL QUAL PERTANYEN.
Compromís confidencialitat assessors externs
En els casos en què estigui contemplat per la normativa actualment vigent i en aquells en que el CEIC ho consideri necessari es procedirà a la designació de consultors externs amb la finalitat d'assessorar al CEIC en les seves decisions.

En qualsevol cas, als efectes de sol.licitar un possible assessorament cal tenir present els criteris següents:


1.Per a l'avaluació de protocols d'investigació clínica amb procediments quirúrgics, tècniques diagnòstiques o productes sanitaris, el comitè ha de comptar, almenys amb una persona experta en el procediment o tecnologia a avaluar.

2.Per a l'avaluació de projectes de recerca que es refereixin a menors o a persones incapacitades, el comitè ha de comptar, almenys, amb una persona experta en el tractament de la població inclosa en el projecte de recerca.

L'assessor ha de signar un document conforme no té cap conflicte d'interessos i ha de signar un document on es compromet a respectar la confidencialitat de la informació a què tingui accés.


El i les professionals assessors o assessores que assisteixin a les reunions del comitè no tenen dret a vot.
Compromís confidencialitat residents
El CEIC contribueix a la formació dels residents facilitant l'assistència a les reunions durant un període determinat a aquells que ho demanin via el servei on es trobin.
Un cop autoritzada l'assistència, cal que el resident signi un compromís de confidencialitat ja que tindrà accés a informació confidencial.
Av. de França, s/n Pavello de govern planta 3 17007 - Girona   Tel. Tel. 972 94 13 23  Fax 972 48 54 22  
enllaços | mapa web
mida de text   -a  +a